Közismereti ének-zene tanár képzés felvételi követelményei

Szolfézs, zeneismeret

Írásbeli vizsga

 • hangközök, hármashangzatok és fordításaik, valamint a domináns7 akkord felismerése és felírása adott hang fölé
 • bécsi klasszikus (egyszólamú) dallam lejegyzése diktálás után
 • egyszerű két- vagy háromtagú bécsi klasszikus tétel (dal vagy zongoramű) formai elemzése (hangzó anyag és kottakép alapján, a gimnáziumi tananyag szintjén)

Szóbeli vizsga

 • bécsi klasszikus dallam lapról éneklése szolmizálva
 • hangközök, hármashangzatok és fordításaik, valamint a domináns7 akkord éneklése adott hangról
 • pentaton és modális hangsorok éneklése szolmizálva és abszolút névvel adott hang fölé
 • hangnemek ismerete 5# és 5¨ előjegyzési körben
 • a bécsi klasszikus műfajok ismerete a gimnáziumi tananyag alapján

Zeneirodalom

 • A jelölt zeneirodalmi tájékozottságának mérése (teszt kitöltése) a gimnáziumi tankönyvek tananyaga alapján.

Népzene

 • 25 szabadon választott magyar népdal ismerete, éneklése fejből, versszakaival. A bizottság a dalválasztás igényességét is értékeli. A jelölt ismerje a népdalok gyűjtési helyét (tájegység), legjellemzőbb zenei sajátosságait, esetleges feldolgozásait.

Zongora

 • Két, különböző stíluskorszakban komponált zongoramű, ill. tétel igényes előadása, lehetőleg kotta nélkül. A két mű közül az egyik J. S. Bach kompozíció legyen.

Ének

 • Felvételi követelmény az egészséges, képezhető énekhang. Két, különböző stíluskorszakban komponált, különböző karakterű zongorakíséretes műdal kifejező előadása kotta nélkül. Zongorakíséretről a bizottság gondoskodik, a művek kottáját a jelölt hozza magával.

A népzene, zongora és ének tárgyak hozott anyagáról a jelöltnek listát kell átadnia a bizottságnak.

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 10. 09:42