Felvételi követelmények az előkészítő tagozat szolfézs-zeneelmélet főtanszakára

(a szakközépiskola I. osztályának megfelelő évfolyam)

Írásbeli feladatok

  • rövid barokk dallam lejegyzése, mely nehezebb ritmikai elemeket tartalmazhat
  • 8-10 ütem terjedelmű bécsi klasszikus zeneműrészlet dallamának és egyszerű basszusának lejegyzése, alterált hang mindkét szólamban előfordul
  • tonális hangközmenet lejegyzése, mely kitérést ill. modulációt tartalmazhat
  • hármashangzatok és fordításaik lejegyzése (összhangzattani hangzatfűzés nem követelmény)

Szóbeli feladatok

  • hozott anyag: 10 magyar népdal és 5 műdal (Dobszay: A hangok világa IV-V. kötetének szintjén) előadása, a műdalok közül 2 saját zongorakísérettel.
    Követelmény a népdalok és a műdalok elemzése is.
  • 8-10 ütem terjedelmű barokk vagy bécsi klasszikus dallam lapról éneklése
  • 3 zongoramű előadása, legalább a zeneiskola IV. évfolyamának szintjén

A magasabb évfolyamba jelentkezők felvételi feladatai a megfelelő szakközépiskolai osztályok követelményszintjével egyeznek meg.

Frissítés dátuma: 2017.05.25.