Felvételi követelmények az előkészítő tagozat hangszeres szakjaira

Zongora főtárgy:

 • 2 barokk mű
 • 1 teljes klasszikus szonáta vagy szonatina
 • 1 etűd
 • 1 romantikus előadási darab
 • 1 20-21. századi mű

Orgona főtárgy:

 • 1 Bach-korálelőjáték
 • 1 Bach prelúdium és fúga
 • 1 könnyebb, más stílusú mű

Aki már több éve tanul orgonálni, az végzettségének megfelelően válassza ki felvételi anyagát.

Zongora:

 • 1 Bach-mű (nehezebb kis prelúdium, két- vagy háromszólamú invenció)
 • 1 klasszikus szonáta-tétel
 • 1 romantikus mű
 • 1 XX. századi magyar mű
 • 2 etűd (az egyik lehetőleg a bal kézben mozgó szólammal)

A felvételi anyag szintje a zeneiskolák 6. évfolyamának feleljen meg.
A felvételi vizsgán lehet kottából játszani.

Furulya főtárgy:

Skálák:

 • Dúr és moll skálák 3#, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és dominánsszeptim négyeshangzat-felbontásokkal, minimum az f’ – g’’’ (in f) hangterjedelem teljes kihasználásával (esetleg a fisz’’’ kihagyható).

Két etűd vagy egy variációsorozat

 • Barokk szólóbookból 2 etűd és/vagy variáció (J. van Eyck: Der Fluyten Lust-hof I-III. kötetéből)

Előadási darab

 • Legalább két tétel egy nagybarokk szonátából vagy versenyműből.

A felvételi vizsgán

 • csak barokk fogásrendszerű furulyát lehet használni,
 • szoprán és alt furulyán is kell játszani.

Fuvola főtárgy:

Skála:

 • Dúr és moll skálák 4#, 4b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzatokkal, szimpla- és duplanyelvvel is.

Etűd:

 • 3 gyakorlat Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 I. füzetből (különböző jellegű: lassú, gyors, legato, staccato).
 • 1 gyakorlat Eördögh: Középfokú olvasógyakorlatok I. füzetből.

Előadási darabok:

 • egy barokk szonáta lassú és gyors tétele,
 • Járdányi: Szonatina vagy Szervánszky: Szonatina,
 • egy szabadon választott előadási darab.

(A felsoroltak közül egy darab kotta nélkül játszandó.)

 

Oboa főtárgy:

A felvételiző növendék legyen képes

 • az oboázáshoz szükséges hasi légzést és a rekeszizommal történő támasztást megfelelően alkalmazni
 • szabályos száj-, kéz- és hangszertartással játszani
 • közepes és nagy hangon kitartott hangokat fújni, egészséges hangindítással és lekerekített befejezéssel
 • megfelelő gyorsasággal hosszú (tenuto) és rövid (staccato) hangokat játszani, egy hangon és a skálák keretein belül, a kis b és a háromvonalas e között,
 • két teljes etűdöt a Schmitt- és Wiedemann-kötetekből, értelemszerűen kétféle karakterűt
 • egy barokk mű lassú és gyors tételét, kotta nélkül, zongorakísérettel (Azokat a lassú tételeket, amelyek ezt igénylik, ajánlatos egyszerű díszítésekkel ellátni.)

Klarinét főtárgy:

Skála:

 • Egy szabadon választott dúr vagy moll skála 4#, 4 b előjegyzésig (tercmenetek, hármashangzat, domináns- és szűkített szeptim)

Etűd:

 • Jeanjean: Etűdök, I. kötet 2. gyakorlat (staccato gyakorlat).
 • Egy szabadon választott etűd, az előbbitől eltérő stílusú.

Előadási darab:

 • Az alábbi versenyművek bármelyikének lassú tétele, melyet kotta nélkül kell előadni:
 • Kozeluch: Esz-dúr klarinétverseny
 • Tucek: B-dúr klarinétverseny
 • Rösler-Rosetti: Klarinétverseny
 • Egy szabadon választott előadási darab vagy szélső gyors tétel, amely az előbbitől eltérő stílusú.

Szaxofon főtárgy:

Skála:

 • Egy szabadon választott dúr, vagy moll skála 4#-4b-ig (hármashangzat-felbontás, tercmenet, dúroknál domináns-szeptim, molloknál szűkített-szeptim)

Etűd:

 • 2 szabadon választott, egymástól különböző karakterű etűd a Perényi: 222 etűd című kiadványból
 • 1 szabadon választott etűd a Klose: 25 Mindennapos gyakorlatok (Vingt-cinq Exercices Journaliers) című etűdiskolájából

Előadási darabok:

 • 2 előadási darab az alább felsorolt darabok közül
 • Glinka: Vocalise
 • Jolivet: Fantaisie Impromtue
 • Draskóczy: Korondi táncok
 • Zambarano: Nápoly terantella
 • Eccles: Szonáta (Egy gyors és egy lassú tétel szabadon választható )
 • Guilhaud: 1. Concertino

A két előadási darab közül legalább az egyik kotta nélkül játszandó. (A fent felsorolt darabokon kívül más, hasonló nehézségi szintű darabok is játszhatóak, de erről célszerű egyeztetni Puskás Levente tanár úrral.)

Fagott főtárgy:

Egy dúr és egy moll skála (4#, 4b előjegyzésig), legato, staccato, tenuto játékmóddal.
Két különböző karakterű etűd, lehetőleg Weissenborn, Neukirchner vagy Hara fagott-iskolájából.
Két könnyű, rövid, eltérő karakterű (pl. lassú-gyors) előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. Átiratok is elfogadhatók.

Akik a felvételi előtt nem tanultak fagottozni, azok a tanult hangszerükkel felvételiznek. A bizottság alkati adottságaikat is vizsgálja.

Kürt főtárgy:

Egy skála a tanuló meglévő hangterjedelemében (alap, terc és I. fokú hármashangzat, nyelvvel és kötve, negyed és nyolcad értékekben).

Egy kantiléna (Szilágyi-Kökényessy Kürtiskola II. kötetéből ajánlott: 142, 187, 217.)

Két etűd (Szilágyi-Kökényessy Kürtiskola II. kötetéből ajánlott: 150, 151, 167, 178, 182, 205.)

Egy előadási darab. Ajánlott:

 • Skroup: B-dúr koncert (rövid kadenciával)
 • Beethoven: Románc
 • Concone: Téma és variáció

A kantilénát és az előadási darabot kotta nélkül kell előadni.

Trombita főtárgy:

 • Egy dúr és moll skála 5 képlete a másféloktávos rendszerben.
 • Clodomir: Trombitaiskola I. füzetéből a 26., 28., 29. gyakorlat
 • Telemann: F-dúr szonáta I-II. tétele, vagy
 • Händel: B-dúr szonáta I-II. tétele

Harsona főtárgy:

Egy szabadon választott skála és hármashangzatfelbontás két oktávon keresztül, nagy e és egyvonalas b hangterjedelmen belül, negyed- és nyolcadmozgásban, legalább “negyed=50″ tempóban.

Két, lehetőleg különböző jellegű (technikai és melodikus) gyakorlat
Az etűdök az alábbi kötetekből választhatók:

 • Steiner-Völgyi-Zilcz: Harsonaiskola I. füzet
 • Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Harsonaiskola II. kötet
 • Müller: Technikai tanulmányok III. füzet (könnyebb gyakorlatok)
 • Kopprasch: 60 válogatott gyakorlat I. füzet
 • Lafosse: Complete Méthode I. kötet
 • A minimális technikai szint: Ujfalusi-Pehl-Perlaki Harsonaiskola II. füzetéből a 300., 352. gyakorlat.

Egy előadási darab zongorakísérettel, kotta nélkül előadva (legalább Pergolesi: Aria című előadási darabjának megfelelő nehézségi szintű legyen).

Tuba főtárgy:

 • Egy dúr vagy moll skála (a növendék meglévő hangterjedelméhez igazítva)
 • Két különböző karakterű etűd a végzett anyagból
 • Két különböző karakterű előadási darab zongorakísérettel

A skálát és az előadási darabot fejből kell játszani.
Az etűdök és az előadási darabok lehetnek átiratok is.

Ütőhangszer főtárgy:

Az alábbi gyakorlatokból szabadon választható 3 darab:

 • H. Knauer: Paukenschule I. rész: 10., 12., 16., 18., 22. 30.
 • II. rész: 3., 9., 13.
 • vagy hasonló nehézségű darabok.

Egyszerű lapról olvasás kisdobon és dallamhangszeren

Bármely dallamhangszeren (pl. xilofon, marimba, vibrafon) egy előadási (szóló- vagy zongorakíséretes) darab

Hegedű főtárgy:

 • Skála három oktávon. Kettősfogások.
 • Két különböző jellegű gyakorlat.
 • Versenymű I. vagy II-III. tétele.
 • Barokk szonáta lassú és gyors tétele.
 • Egy – lehetőleg virtuóz jelegű – előadási darab.

Mélyhegedű főtárgy:

 • 2 gyakorlat
 • 1 versenymű saroktétele
 • 1 lassú és 1 gyors tétel egy barokk szonátából

Hegedűvel ajánlott etűdök

 • Dancla: Etűdök op. 68.
 • Mazas: Etűdök op. 36.
 • Dont: Gradus ad Parnassum op. 38. II.-III. kötet
 • 24 előkészítő gyakorlat op. 37.

Brácsával ajánlott etűdök:

 • Országh: Brácsaiskola (a 45-nél magasabb sorszámúak közül)
 • Mazas: Etűdök op. 36.
 • Dont: Gradus ad Parnassum op. 38. II.-III. kötet
 • 24 előkészítő gyakorlat op. 37.
 • Campagnoli: 41 gyakorlat

A választott etűdök különböző jellegűek legyenek.

Gordonka főtárgy:

 • Dúr és moll skálák, hármashangzatok három oktávon keresztül 3#, 3 b előjegyzésig; a skálákat legalább négy- a hármashangzatokat legalább háromhangonként kötve. Tercek és szextek, az alsó fekvésben kettes kötéssel is.
 • Négy etűd. Ebből három szabadon választható. Ezek az etűdök tartalmazzanak különböző technikai problémákat (mozgékonyság, kettősfogás, kantiléna). Az etűdök Dotzauer: Etűdök II. füzetéből, Lee: 40 melodikus etűd II. füzetéből, vagy más, hasonló technikai szintű gyakorlatokból választhatók. A negyedik, kötelező etűdöt a felvételi előtt kb. 6 héttel a vizsgabizottság jelöli ki, és közli a felvételizőkkel.
 • Egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele.
 • Egy előadási darab.

A teljes anyag kotta nélkül játszandó.

Gordon főtárgy:

Zeneiskolai nagybőgő előképzettséggel rendelkező jelentkezők:

 • skála két oktávon
 • 2 szabadon választott etűd
 • 3 zongorakíséretes darab

A választott gyakorlatok egymástól eltérő technikai feladatokat tartalmazzanak, a darabok különböző stílusúak legyenek. Az utóbbiakat kotta nélkül kell előadni.

Nagybőgő előképzettség nélküli, de zeneiskolai vonóstanulmányokat már folytatott felvételiző esetében a zeneiskolában tanult hangszer tudásának bemutatása és a növendék alkati adottságainak vizsgálata.

Gitár főtárgy:

 • két etűd (Carcassi, Sor)
 • egy vihuelára írott mű (Milan, Narvaez, Sanz)
 • egy barokk tánctétel
 • egy szabadon választott mű

Ének főtárgy:

A párhuzamos (5 éves) oktatási formára való jelentkezés esetén:

 • 2 népdal (kísérettel vagy anélkül)
 • 1 műdal Ádám „A dal mesterei” című sorozat I.-II.-III. kötetéből
 • esetenként skálázás
 • igazolás gégeorvosi vizsgálatról

Az érettségivel rendelkezők (3 éves) oktatási formájára való jelentkezés esetén:

 • 1 népdal vagy népdalfeldolgozás
 • 1 preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal
 • 1 romantikus dal
 • esetenként skálázás
 • igazolás gégeorvosi vizsgálatról

A felvételi vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni.

Kötelező tantárgyak felvételi követelményei
(valamennyi hangszeres és ének szakon)

Írásbeli feladatok:

 • nyolcütemes egyszólamú dallam lejegyzése, mely lehetőleg tartalmazzon változatos dallami és ritmikai fordulatokat
 • kétszólamú bécsi klasszikus idézet leírása funkciós basszussal (a dallamban lehetnek könnyebb alterációk és előfordulhat moduláció is; a tanuló ismerje a periódust, a két- és háromtagú formákat)
 • ritmus nélküli kétszólamú hangközmenet leírása tonális keretben, maximum egykvintes hangnemi kitéréssel (ismerje fel a tanuló a hangközöket, tudja énekelni azokat hangnévvel mindkét irányban)
 • hangzatfelismerés és -lejegyzés (adott hangra, dúr, moll, szűkített és bővített alaphármasok, szext és kvartszext fordítások)

Szóbeli feladatok:

 • 8-10 ütem terjedelmű, egyszólamú bécsi klasszikus olvasása (a dallamban lehetnek könnyebb alterációk és előfordulhat moduláció is; a tanuló ismerje a periódust, a két- és háromtagú formákat)
 • 10 magyar népdal éneklése, a népdalok szerkezeti, hangnemi elemzése
 • Ismerje fel hallás után a dúr és moll (természetes, összhangzatos és dallamos), pentaton és modális hangsorokat, tudja énekelni azokat szolmizálva, hangnévvel lehetőség szerint 7#, 7b előjegyzésig
 • Ismerje fel hallás után a dúr, moll, szűkített és bővített alaphármasokat, szext és kvartszext fordításokat

Zongora kötelező tárgy:

 • A vonós, fúvós, ütő és az ének tanszakra jelentkezőknek felvételi nincs, de alapkövetelmény a zeneiskolai 2-3. évfolyamának megfelelő zongoratudás (2 év előzetes tanulás a zeneiskolában)
 • Az orgona tanszakra jelentkezőknek van felvételi. Követelmény a zeneiskolai 5-6. (lehetőleg B-kategóriás) évfolyamának megfelelő zongoratudás. (Részletes felvételi követelmények az orgona főtárgy felvételi követelményeknél találhatóak.)

Frissítés dátuma: 2019.01.14.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.