Előadóművészet (SZT)

Ismertető az előadóművészet alapképzési szak szakirányú továbbképzési szakjairól

Klasszikus hangszeres szakirányú továbbképzési szakokon a képzési idő: 2 félév. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit.
A képzés költségtérítéses, melynek összege: 250.000.- Ft/félév

Belépési feltételek az előadóművészet alapképzési szak szakirányú továbbképzési szakjaira

Klasszikus zongora szakirányra:
a művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak klasszikus orgona szakirányon vagy klasszikus harmonika szakirányon vagy klasszikus hárfa szakirányon szerzett szakképzettség; valamint főiskolai szintű orgonatanár, kamaraművész vagy harmonikatanár, kamaraművész vagy hárfatanár, kamaraművész szakon szerzett szakképzettség.

Klasszikus orgona szakirányra:
a művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak klasszikus zongora szakirányon szerzett szakképzettség; valamint főiskolai szintű zongoratanár, kamaraművész szakon szerzett szakképzettség.

Klasszikus hegedű szakirányra:
a művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak klasszikus mélyhegedű szakirányon szerzett szakképzettség; valamint főiskolai szintű mélyhegedűtanár, kamaraművész szakon szerzett szakképzettség.

Klasszikus gordon szakirányra:
a művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak klasszikus gordonka szakirányon szerzett szakképzettség; valamint főiskolai szintű gordonkatanár, kamaraművész szakon szerzett szakképzettség.

Klasszikus gitár szakirányra:
a művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak klasszikus hegedű, klasszikus mélyhegedű, klasszikus gordonka illetve klasszikus gordon szakirányon szerzett szakképzettség; valamint főiskolai szintű hegedűtanár, kamaraművész vagy mélyhegedűtanár, kamaraművész vagy gordonkatanár, kamaraművész vagy gordontanár, kamaraművész szakon szerzett szakképzettség.

Klasszikus furulya szakirányra:
a művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak klasszikus fuvola, klasszikus oboa, klasszikus klarinét, klasszikus fagott, klasszikus kürt, klasszikus trombita, klasszikus harsona, klasszikus tuba szakirányon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű fuvolatanár, kamaraművész vagy oboatanár, kamaraművész vagy klarinéttanár, kamaraművész vagy fagott-tanár, kamaraművész vagy kürttanár, kamaraművész vagy trombitatanár, kamaraművész vagy harsonatanár, kamaraművész vagy tubatanár, kamaraművész szakon szerzett szakképzettség.

Klasszikus szaxofon szakirányra:
A művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, az előadóművészet alapképzési szak szakirányain; továbbá a művészeti képzési terület, zeneművészeti ág mesterfokozatot adó hangszertanári, valamint hangszerművész szakjain szerzett oklevél, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű zeneművészeti alapképzési szakokon szerzett hangszertanár, kamaraművész illetve hangszerművész, -tanár szakképzettségek.

Klasszikus kürt szakirányra:
a művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak klasszikus trombita szakirányon szerzett szakképzettség; valamint főiskolai szintű trombitatanár, kamaraművész szakon szerzett szakképzettség.

Klasszikus trombita szakirányra:
a művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak klasszikus kürt szakirányon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű kürttanár, kamaraművész szakon szerzett szakképzettség.

Klasszikus harsona szakirányra:
a művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak klasszikus tuba szakirányon szerzett szakképzettség; valamint főiskolai szintű tubatanár, kamaraművész szakon szerzett szakképzettség.

Klasszikus tuba szakirányra:
a művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak klasszikus harsona szakirányon szerzett szakképzettség; valamint főiskolai szintű harsonatanár, kamaraművész szakon szerzett szakképzettség.

Ismertető az előadóművészet alapképzési szak szakirányú továbbképzési szakjairól

Klasszikus hangszeres szakirányú továbbképzési szakokon a képzési idő: 2 félév. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit.

Jelentkezni az alábbi szakokra lehet

 • klasszikus zongora szakirányra
 • klasszikus orgona szakirányra
 • klasszikus hegedű szakirányra
 • klasszikus gordon szakirányra
 • klasszikus gitár szakirányra
 • klasszikus furulya szakirányra
 • klasszikus szaxofon szakirányra
 • klasszikus kürt szakirányra
 • klasszikus trombita szakirányra
 • klasszikus harsona szakirányra
 • klasszikus tuba szakirányra

Óra- és vizsgaterv

Tantárgy Óra Számonkérés Kredit Óra Számonkérés Kredit Összesen
1. félév 2. félév
Hangszeres főtárgy 2 K 15 2 K 15 30
Kamarazene 2 K 6 2 K 6 12
Hangszertechnika 2 K 4 2 K 4 8
Stílusismeret 1 K 2 1 K 2 4
Repertoárismeret 1 K 3 1 K 3 6
Diplomamunka             0
Összesen: 8   30 8   30 60

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

a) tudáselemek, megszerezhető ismeretek

 • a hangszeres tudás művészi továbbfejlesztése;
 • a szakiránynak megfelelő hangszeres és kamarazenei repertoár ismerete

b) személyes adottságok, készségek:

 • a zeneértés jól megalapozott gyakorlati és elméleti készsége;
 • kiművelt hangszertechnika valamint alapvető stílusismeret;
 • jó együttműködő és kommunikációs képességek;
 • nyilvános szereplés gyakorlatának megszerzése.

c) a szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazása:

A szakirányú szakképzettség birtokában legyenek képesek és alkalmasak

 • a hangversenyéletben kamarazenészként részt venni;
 • saját környezetükben szólistaként, kísérőként tevékenykedni;
 • a zeneművészeti alkotásokat megérteni és azokat szakirányuknak megfelelően interpretálni;
 • zenei szervezési, szerkesztési feladatokat megoldani;
 • a műveket önállóan értékelni azok stiláris, kompozíció-technikai, esztétikai kontextusában;
 • zenei ismereteiket másokkal megosztani;
 • a megszerzett tudás, képzelőerő, ízlés és technika birtokában részt venni csoportos zenei teljesítmények létrehozásában;

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

 • Szóló- és kamaraművek produktív feldolgozása, hangszertechnika, repertoárismeret, stílusismereti kurzusok (az alapképzésben teljesített ismeretek beszámításával) 60 kredit
 • Diplomakoncert 0 kredit

Tantárgyi program

Hangszeres főtárgy

A cél a hangszerjáték magas szintű fejlesztése, valamennyi zenei stílusban való jártasság megszerzése, a repertoár minél szélesebb körű megismerése; a hallgató önálló munkára nevelése, előadói arculatának kibontakoztatása. A zenei képzelőerőre és a belső hallásra támaszkodva olyan koncertrációs készség kifejlesztése, amely képes több irányban folyamatosan működni. A tempó, a ritmus és a dallam intenzív belső elképzelése kell, hogy irányítsa a hangszeres műveleteket. A vizsgára vitt anyag legyen technikailag és zeneileg is igényesen kidolgozott koncertprodukció. A hangszertanuláshoz kapcsolódó repertoárismeret, stílusismeret révén a hallgatók alkalmassá válnak a művek előadóművészi szintű megszólaltatására.

A diplomakoncert agyaga Szabadon választott művek legalább háromféle stílusban. Időtartam: 30-45 perc

Kamarazene

A kamarazenei együttesekben való alapos tapasztalatszerzés, különös tekintettel az egymásra figyelés, önkontroll, együttműködés, interaktív zenélés képességének fejlesztésére. A különféle stílusok jellegzetes kamarazenei formációinak, műfajainak, műformáinak és stílusnormáinak megismerése. A tudatosan szervezett és célirányosan végzett próbamunka gyakorlatának kialakítása, fejlesztése. Nagyobb mennyiségű (szemeszterenként legalább 6-8 tételnyi) kamaramű eljátszása, ezen belül szemeszterenként legalább 15-20 percnyi anyagmennyiség igényes, pódiumszintű nyilvános megszólaltatása. A hallgatónak a vizsgaidőszakban a Kamarazene Tanszék oktatóiból álló vizsgabizottság előtt kell bizonyítania kamarazenei felkészültségét. Alapkövetelmény a biztos ritmusérzék, zenei ízlés, formálás, és a kamarapartnerhez való alkalmazkodás készsége. A vizsga időtartama kb. 10 perc.

A szakirány hallgatóinak kamarazenei tevékenysége szorosan kapcsolódik a szakirány alapvető képzési céljaihoz: a stílus- és műfajismeret folyamatos fejlesztése, a reneszánsztól a bécsi klasszicizmusig terjedő repertoár megszólaltatása – a lehetőleg többféle formációban – különös tekintettel az érintett korszakok improvizációs és díszítőpraxisának elsajátítására.

A gitár szakirány hallgatóinak tanulmányaik során gitár-duó, fafúvós-gitár és vonós-gitár formációkban egyaránt tevékenykedniük kell. Gyakorlatot kell szerezniük a barokk continuo-játék, a klasszikus, romantikus és 20. századi – illetve kortárs – kompozíciók megszólaltatásában.

Hangszertechnika

A hangszerjáték művészi szintre fejlesztése. A hangszer kultúrtörténetének megismerése. A hangszertechnika tudatossá tétele az anatómiai háttér megismerése által; fiziológiailag a legharmonikusabb és a leghatékonyabb kontaktus kiépítése a hangszerrel.

Repertoárismeret

A főtárgyi tematikához szervesen kapcsolódó ismeretanyag. A hangszer szóló- és kamarazenei irodalmának minél szélesebb körű megismerése, elemző áttekintése, kották és hangfelvételek segítségével, valamint a kapcsolódó zenetudományi szakirodalom felhasználásával.

Stílusismeret

A korábban megszerzett formatani tájékozottság bővítése, az interpretáció stílusa iránti érzékenység fejlesztése, a tudatos döntések jelentőségének megértése. A hallgató legyen képes korabeli kottakép előadói értelmezésére, és kijelölt hangfelvételek önálló összehasonlítására az előadásmód alapján. A kurzus keretében a hallgatók megismerkednek – a különböző zenetörténeti stíluskorszakok kiemelkedő és egyben reprezentáns zeneműveinek részletes vizsgálata során – a különböző történeti ill. szisztematikus elemzési módszerekkel önálló és csoportos analízis keretében.

Az egyes szakokhoz tartozó speciális tantárgyi programokról a jobb oldali menüből kaphat tájékoztatást

A képzés költségtérítéses, melynek összege: 250.000,- Ft/félév

Záróvizsga

Az előadóművészet alapképzési szak szakirányú továbbképzési szakjainak záróvizsga követelményei megegyeznek az előadóművészet alapszak (BA) záróvizsga követelményeivel:

Záróvizsga-hangverseny

Három különböző stílusú mű és egy kamaramű (több tételes mű esetén egy tétel) előadása nyilvános hangverseny keretében. A vizsga időtartama 30-45 perc között.

Frissítés dátuma: 2019.01.11.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.