Alkotóművészet és muzikológia (SZT)

Ismertető az Alkotóművészet és muzikológia szak
zeneismeret szakirányú továbbképzési szakjáról

Az alkotóművészet és muzikológia szak zeneismeret szakirányú továbbképzési szakján a képzési idő: 2 félév. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit.

A képzés költségtérítéses, melynek összege: 235.000.- Ft/félév

Belépési feltételek az alkotóművészet és muzikológia szak zeneismeret szakirányú továbbképzési szakára

A művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak szakirányain, vagy az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak valamennyi szakirányán; továbbá a művészeti képzési terület, zeneművészeti ág mesterfokozatot adó szakjain, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű zeneművészeti alapképzési szakokon szerzett oklevél.

Ismertető az Alkotóművészet és muzikológia szak
zeneismeret szakirányú továbbképzési szakjáról

Az alkotóművészet és muzikológia szak zeneismeret szakirányú továbbképzési szakján a képzési idő: 2 félév. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit.

Óra- és vizsgaterv

Tantárgy Óra Számonkérés Kredit Óra Számonkérés Kredit Összesen
1. félév 2. félév
Zeneismeret főtárgy 3 K 12 3 K 12 24
Szakmódszertan 2 K 8 2 K 8 16
Népzene 1 K 3 1 K 3 6
Zongora 1 Gy 3 1 Gy 3 6
Repertoárismeret 1 K 4 1 K 4 8
Diplomamunka             0
Összesen: 8   30 8   30 60

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

a) tudáselemek, megszerzett ismeretek

 • alapvető általános zenei (elméleti, történeti) ismeretanyag; a professzionális zenész szakmai tudásához szükséges alapvető általános zenei (elméleti, történeti) ismeretanyag;
 • a zenei szerkezet mélyebb megértését szolgáló átfogó zeneelméleti, ellenponttani, zenetörténeti, elemző stúdiumok;
 • a szakterülethez tartozó repertoár ismerete
 • a későbbi pedagógiai tevékenység alapjául szolgáló szakmai és módszertani ismeretek

b) személyes adottságok, készségek:

 • készség a zeneművészeti alkotás stiláris, kompozíció-technikai, esztétikai, történeti kontextusában való megértésére;
 • azon módszerek, technikák alkalmazásának készsége, melyekkel egyszerűbb, de professzionális jellegű műveket, illetve írásban, vagy szóban megformált elméleti munkákat tudnak létrehozni, vagy azok létrehozásában közreműködni;
 • jól megalapozott és kifejlesztett hallás és formálókészség;
 • kiművelt zenei ízlés;
 • saját tevékenységük megítélésének képessége;
 • az értékek feltárására és megtartására törekvő céltudatos magatartás;
 • minőség- és felelősségtudat;
 • jó együttműködő és kommunikációs képességek;

c) a szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazása:

A szakirányú szakképzettség birtokában legyenek képesek és alkalmasak:

 • a zeneműveket azok stiláris, kompozíció-technikai, esztétikai kontextusában önállóan értelmezni és értékelni;
 • zenei szervezési, szerkesztési feladatokat megoldani;
 • zenei ismereteiket másokkal megosztani;
 • tapasztalt idősebb kollégák munkáját asszisztensként segíteni;
 • az alapszakon elsajátított ismeretek birtokában zenei együttesekben, kortárs-zenei formációkban, zenekarokban, és énekkarokban, valamint a művelődés intézményeiben a zenét gyakorlati és verbális eszközökkel értelmezni, közvetíteni;

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek

Magasabb szintű összhangzattani, formatani, zenetörténeti és népzenei ismeretek, stílustanulmányok, magas szintű kottaolvasási és hallási képzés, zongorajáték, vokális és hangszeres repertoárismeret – 60 kredit

Az oklevél megszerzésének feltételei

a) a diplomamunka követelményei: a tantervben előírt követelményeknek megfelelő szakdolgozat benyújtása

b) a záróvizsgára bocsátás feltételei

 • a diplomamunka teljesítésének kivételével a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése és az előírt kreditek megszerzése
 • a szakdolgozat benyújtása

c) a záróvizsga részei:

 • szakdolgozatvédés
 • komplex szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga tartalma: A differenciált szakmai ismeretek legfontosabb anyagrészeiből összeállított kérdések megválaszolása.

A záróvizsga eredményének kiszámítási módja: a diplomamunka és a komplex szóbeli vizsga eredményének két tizedes jegy pontosságú számtani átlaga.

Tantárgyi programok:

 • Zeneismeret főtárgy

  • A zene belső rendjének, strukturális viszonyainak értő vizsgálata, a különböző zenetörténeti stíluskorszakok sajátosságainak magas szintű ismerete. Különböző műfajú zeneművek átfogó elemzése alapján a stílus-meghatározó elemek felismerésének fejlesztése, az önálló tanári tevékenységre való felkészültség erősítése. A hallgatók zenei készségeinek továbbfejlesztése, ezen belül hangsúlyozottan a zenei memória, a belső hallás, a lejegyzési és lapról olvasási készség, a ritmikai és improvizációs készség fejlesztése.
 • Szakmódszertan
  • A zeneművészeti alapképzés zeneismeret (szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom) tantárgyi programjainak megismerése, az egyes képzéstípusok ill. szaktárgyak tananyagának, tankönyveinek és követelményrendszerének ismerete. Széleskörű felkészítés az egyes módszertani eljárások, tanítási lehetőségek körében, a tanítási órákra való tanári felkészülés stratégiájában. A képzés folyamán váljon tudatos tanári céllá a tanulók élményszerű oktatása, a zenei nevelésben rejlő sajátos pedagógiai lehetőségek megragadása. A tárgy feladata a zenepedagógiai szakirodalom megismerésérére és ezen ismeretek folyamatos bővítésére való belső igény továbbfejlesztése.
 • Népzene
  • A tantárgy tanításának célja, hogy átfogó ismereteket adjon a népi vokális és hangszeres kultúra tipikus műfajairól és stílusairól, a gyűjtés, lejegyzés, rendszerezés és feldolgozás elveiről és módszereiről, továbbá a népszokások néprajzi és zenefolklorisztikai sajátosságairól. Adjon eszközöket a népzene és műzene sokrétű kapcsolatának megismeréséhez. Gyarapítsa a hallgatók dalkincsét, készítse fel a népzenei tananyagrészek szakszerű és élményt adó tanítására.
 • Zongora
  • A képzésben résztvevők zongorajátékának, kottahű, stílusos, a zenei összefüggések megjelenítésére képes, kifejező előadásmódjának és hangszeres technikájának továbbfejlesztése. A hangszeres lapról olvasási készség erősítése, a folyamatos, segítő zongorakíséret megvalósítására, a nyilvánosság előtti biztonságos zongorajátékra való alkalmasság fejlesztése. A folyamatos gyakorlás iránti igény, valamint a hatékony gyakorlás módszereinek ismerete, a tanítási órákon felhasználható zeneművek körének bővítése.
 • Repertoárismeret
  • A zeneművészeti alapfokú oktatás zeneismeret óráin, valamint az arra történő tanári felkészüléshez szükséges zenei anyag, kottakiadványok, zenetudományi szakirodalom és hangfelvételek megismerése, e tevékenység önálló végzésére, a folyamatos anyaggyűjtésre és ismeretgyarapításra való felkészítés. A tanítási órákon feldolgozásra kerülő zeneművek kiválasztásának szempontjai, ennek módszertani vonatkozásai, valamint a növendékek hangszeres tapasztalataival való összhangteremtés és a társművészetekkel való kapcsolat lehetőségeinek megteremtése.

A képzés költségtérítéses, melynek összege: 250.000,- Ft/félév

Frissítés dátuma: 2017.10.27.