Alkotóművészet és muzikológia (SZT)

Ismertető az Alkotóművészet és muzikológia szak
zeneismeret szakirányú továbbképzési szakjáról

Az alkotóművészet és muzikológia szak zeneismeret szakirányú továbbképzési szakján a képzési idő: 2 félév. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit.

Belépési feltételek az alkotóművészet és muzikológia szak zeneismeret szakirányú továbbképzési szakára

A művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak szakirányain, vagy az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak valamennyi szakirányán; továbbá a művészeti képzési terület, zeneművészeti ág mesterfokozatot adó szakjain, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű zeneművészeti alapképzési szakokon szerzett oklevél.

Ismertető az Alkotóművészet és muzikológia szak
zeneismeret szakirányú továbbképzési szakjáról

Az alkotóművészet és muzikológia szak zeneismeret szakirányú továbbképzési szakján a képzési idő: 2 félév. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit.

A zeneismeret szakirányú továbbképzés szak óra- és vizsgaterve:

Tantárgy Félév és óraszám/hét Számonkérés típusa Összes kredit
1. 2.
Zeneismeret főtárgy 3 3 K 24
Karvezetés 2 2 Gy 8
Transzponálás, partitúraolvasás 1 1 Gy 6
Népzene 1 1 K 6
Zongora 1 1 Gy 8
Repertoárismeret 1 1 K 8
Szakdolgozat   x   0
Szakmai záróvizsga
(szakdolgozatvédés + komplex szóbeli vizsga)
  x   0
Összesen: 9 9   60

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

a) tudáselemek, megszerzett ismeretek

 • alapvető általános zenei (elméleti, történeti) ismeretanyag; a professzionális zenész szakmai tudásához szükséges alapvető általános zenei (elméleti, történeti) ismeretanyag;
 • a zenei szerkezet mélyebb megértését szolgáló átfogó zeneelméleti, ellenponttani, zenetörténeti, elemző stúdiumok;
 • a szakterülethez tartozó repertoár ismerete
 • a későbbi pedagógiai tevékenység alapjául szolgáló szakmai és módszertani ismeretek

b) személyes adottságok, készségek:

 • készség a zeneművészeti alkotás stiláris, kompozíció-technikai, esztétikai, történeti kontextusában való megértésére;
 • azon módszerek, technikák alkalmazásának készsége, melyekkel egyszerűbb, de professzionális jellegű műveket, illetve írásban, vagy szóban megformált elméleti munkákat tudnak létrehozni, vagy azok létrehozásában közreműködni;
 • jól megalapozott és kifejlesztett hallás és formálókészség;
 • kiművelt zenei ízlés;
 • saját tevékenységük megítélésének képessége;
 • az értékek feltárására és megtartására törekvő céltudatos magatartás;
 • minőség- és felelősségtudat;
 • jó együttműködő és kommunikációs képességek;

c) a szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazása:

A szakirányú szakképzettség birtokában legyenek képesek és alkalmasak:

 • a zeneműveket azok stiláris, kompozíció-technikai, esztétikai kontextusában önállóan értelmezni és értékelni;
 • zenei szervezési, szerkesztési feladatokat megoldani;
 • zenei ismereteiket másokkal megosztani;
 • tapasztalt idősebb kollégák munkáját asszisztensként segíteni;
 • az alapszakon elsajátított ismeretek birtokában zenei együttesekben, kortárs-zenei formációkban, zenekarokban, és énekkarokban, valamint a művelődés intézményeiben a zenét gyakorlati és verbális eszközökkel értelmezni, közvetíteni;

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek

Magasabb szintű összhangzattani, formatani, zenetörténeti és népzenei ismeretek, stílustanulmányok, magas szintű kottaolvasási és hallási képzés, zongorajáték, vokális és hangszeres repertoárismeret – 60 kredit

Az oklevél megszerzésének feltételei

a) a diplomamunka követelményei: a tantervben előírt követelményeknek megfelelő szakdolgozat benyújtása

b) a záróvizsgára bocsátás feltételei

 • a diplomamunka teljesítésének kivételével a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése és az előírt kreditek megszerzése
 • a szakdolgozat benyújtása

c) a záróvizsga részei:

 • szakdolgozatvédés
 • komplex szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga tartalma: A differenciált szakmai ismeretek legfontosabb anyagrészeiből összeállított kérdések megválaszolása.

A záróvizsga eredményének kiszámítási módja: a diplomamunka és a komplex szóbeli vizsga eredményének két tizedes jegy pontosságú számtani átlaga.

A képzés költségtérítéses, melynek összege: 250.000,- Ft/félév

Frissítés dátuma: 2020.01.22.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.