Alkotóművészet és muzikológia (BA)

Szakirányok

 • zeneelmélet
 • zeneismeret

Képzési idő

 • Félévek száma: 6
 • Oklevélhez szükséges kreditek száma: 180

A záróvizsga két részből áll

Szakdolgozat
A diplomadolgozat valamely, a zeneművészet és a zenetudomány tárgyköréből választott téma feldolgozása, kifejtése. Terjedelme legalább 20 oldal (30.000 leütés szóközök nélkül), melyet a 6. félévben április 1-ig kell benyújtani.

A záróvizsga teljesítésére az abszolutórium megszerzése után kerülhet sor.

A vizsga tartalma felöleli mindazokat a készségeket és ismereteket, amelyek a szolfézs, zeneelmélet, stílusismeret, zenetörténet, repertoárismeret tárgyköreibe tartoznak.

A záróvizsga tartalma

Írásbeli feladatok: zeneműrészletek diktálás utáni lejegyzése, valamint kottakép alapján történő komplex elemzése
Szóbeli feladatok: kilenc témakörhöz tartozó vokális művek ének-zongorás megszólaltatása, valamint kottakép alapján történő komplex elemzése:

 • a reneszánsz zene jellegzetességei
 • a korai barokk zene sajátosságai
 • a barokk zene jellegzetes műfajai és formái
 • bécsi klasszikus kis formák és műfajok
 • a bécsi klasszicizmus összetett formái
 • a romantikus dal műfaja
 • a romantikus zene stíluseszközei
 • Bartók zenéjének stíluselemei
 • a XX. századi zene stílusirányzatai, Kodály Zoltán kórusművészete

Frissítés dátuma: 2017.10.27.